Avizare daune

 

ARTICOLUL 16

Avizarea prejudiciilor

(1) Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se adresează în vederea avizării daunei:
a) asigurătorului RCA cu care proprietarul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului, a încheiat asigurarea obligatorie RCA;
b) reprezentantului de despăgubiri;
c) propriului asigurător RCA în cazul aplicării mecanismului de compensare directă;
d) BAAR, în calitatea acestuia de birou gestionar.
(2) La avizarea daunelor în legătură cu producerea unui eveniment asigurat prin contractul RCA, asigurătorul RCA deschide dosarul de daună procedând la:
a) efectuarea constatării prejudiciilor;
b) informarea în scris a părţii prejudiciate cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire;
c) soluţionarea cererii în termenul legal.
(3) Asigurătorul RCA înregistrează toate documentele depuse la dosarul de daună.
(4) Asigurătorul RCA efectuează constatarea prejudiciilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării primite de la persoana prejudiciată.
(5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) poate fi invocată de către persoana prejudiciată numai în condiţiile în care aceasta permite accesul asigurătorului RCA la bunul avariat în vederea efectuării constatării.
ARTICOLUL 17

Constatarea prejudiciilor

(1) Procesul-verbal de constatare se întocmeşte de către specialistul constatare daune şi se semnează de către acesta şi persoana prejudiciată.
(2) În cazul în care despăgubirea urmează a fi recuperată în condiţiile prevăzute la art. 24 din OUG nr. 54/2016, procesul- verbal se semnează de către persoana prejudiciată, asigurat/conducătorul vehiculului asigurat şi specialistul constatare daune.
(3) Specialistul constatare daune înmânează câte un exemplar al procesului-verbal de constatare părţilor semnatare, la momentul efectuării constatării.
(4) Persoana prejudiciată este îndreptăţită la obţinerea despăgubirii chiar şi în cazul în care asiguratul sau conducătorul vehiculului asigurat refuză semnarea procesului-verbal de constatare, în situaţia prevăzută la alin. (2).
(5) Procesul-verbal de constatare cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a) numărul dosarului de daună deschis;
b) numele şi prenumele în clar ale părţilor semnatare;
c) data şi locul producerii evenimentului;
d) data avizării evenimentului;
e) datele de identificare ale bunului avariat;

f) elementele constatate ca avariate în acelaşi accident;
g) soluţiile tehnice adoptate iniţial;
h) lista documentelor necesar a fi depuse de către prejudiciat pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii;
i) rubrică menţiuni şi observaţii;
j) datele de contact ale părţilor semnatare.
(6) În cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale produse într-un accident de vehicul, persoana prejudiciată se adresează asigurătorului său RCA ca urmare a mecanismului de compensare directă sau asigurătorului său de bunuri, sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate următoarele:
a) constatarea avariilor;
b) soluţiile tehnice adoptate;
c) modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor, cuvenite în baza contractului RCA.
(7) În situaţia prevăzută la alin. (6), asigurătorul persoanei prejudiciate recuperează despăgubirea plătită de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate, fără ca acesta să fie îndreptăţit să respingă o astfel de cerere.
(8) Eventualele obiecţii ale părţilor cu privire la prejudiciile constatate adoptate sunt menţionate în procesul-verbal sau într-o anexă la acesta; lipsa obiecţiilor nu poate fi invocată în sensul restricţionării drepturilor părţilor.
(9) Dacă ulterior demontării elementelor avariate sau la introducerea în reparaţie a vehiculului se constată şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, care nu au putut fi constatate iniţial, sau este necesară modificarea soluţiei tehnice adoptate iniţial, se întocmeşte un proces-verbal suplimentar de constatare.
(10) În cazul prevăzut la alin. (9) asigurătorul RCA întocmeşte procesul-verbal suplimentar de constatare într-un termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.
(11) Asigurătorii RCA acordă despăgubiri şi în cazul în care persoana prejudiciată a procedat la repararea vehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea avariilor, dacă împrejurările, cauzele producerii evenimentului asigurat şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar.
(12) În situaţia prevăzută la alin. (11), constatarea avariilor şi întocmirea procesului-verbal se fac prin coroborarea informaţiilor:
a) consemnate în constatarea amiabilă, în actele încheiate de organele de poliţie, de unităţile de pompieri sau de celelalte autorităţi publice competente;
b) din documentaţia privind costul efectiv al reparaţiilor efectuate şi depusă la dosarul de daună;
c) din declaraţiile scrise ale părţilor implicate în accident şi ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum şi din alte dovezi prezentate;
d) din propriile constatări ale asigurătorului, rezultate în urma examinării reparaţiilor executate la vehicul;
e) din investigaţiile privind dinamica accidentului;
f) din alte mijloace legale de probă.
(13) Constatarea vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii ori a decesului rezultate în urma unui accident de vehicule se realizează pe baza documentelor justificative emise de instituţiile sanitare cu caracter public de medicină legală.

 

Norma 39/2016 A.S.F.