Omniasig – conditii generale

 

LOGO OMNIASIG

     ASIGURAREA FACULTATIVĂ A AUTOVEHICULELOR

     Condiţii generale contractuale

 

1. DEFINIŢII

1.1. Asigurat:  titularul interesului cu privire la autovehiculul asigurat, căruia i se plăteşte despăgubirea.  Atunci când Asiguratul este una şi aceeaşi persoană cu Contractantul, noţiunea de Asigurat preia şi conţinutul noţiunii de Contractant.

1.2. Asigurător: societatea de asigurare-reasigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A..

1.3. Autovehicul: vehicul destinat transportului terestru, cu excepţia celui care circulă pe şine, echipat cu motor de propulsie care se deplasează pe drum prin mijloace proprii şi conform legii este supus înmatriculării. În cuprinsul prezentelor condiţii de asigurare termenul “autovehicul” cuprinde ori de cîte ori contextul o permite şi vehiculele tractate (remorci, semiremorci şi altele asemenea).

1.4. Avarie: deteriorare (stricăciune) provocată autovehiculului, subansamblelor, pieselor sau echipamentelor acestuia.

1.5. Beneficiar: persoana indicată de Asigurat îndreptăţită să primească despăgubirea în caz de daună.

1.6. Cota de primă anuală tehnică: valoarea procentului ce se aplică asupra sumei asigurate în vederea stabilirii primei de asigurare anuale.

1.7. Contractant: persoană fizică sau juridică, alta decât Asiguratul, care semnează poliţa de asigurare, obligându-se să plătească prima de asigurare şi să respecte obligaţiile care îi revin prin contract.

1.8. Cutremur: mişcare seismică bruscă a scoarţei terestre, orizontală, verticală sau de torsiune, datorată unui dezechilibru fizic produs în interiorul acesteia, având origine tectonică, vulcanică sau de prăbuşire.

1.9. Daună: pagubă materială (avariere, distrugere, furt) consecinţă directă a evenimentului asigurat.

1.10. Daună lichidabilă sau despăgubire: suma datorată de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP Asiguratului ca urmare a producerii evenimentului asigurat.

1.11. Daună parţială: daună a autovehiculului asigurat, astfel încât, prin reparare, recondiţionare sau înlocuire a unor părţi componente, autovehiculul respectiv poate fi adus în starea în care se afla înaintea producerii evenimentului asigurat.

1.12. Daună totală: furtul autovehiculului asigurat sau daună a acestuia într-un asemenea grad încât refacerea prin repararea, înlocuirea, recondiţionarea părţilor sau pieselor componente ale acestuia depăşeşte 90% din suma asigurată, conform constatării OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP sau nu mai este posibilă sau nu este economică. Prezenta definiţie se aplică şi în cazul echipamentelor suplimentare.

1.13. Echipament suplimentar: aparatură audio-video, sistem de alarmă montate la autovehicul ulterior încheierii poliţei de asigurare.

1.14. Eveniment asigurat: risc asigurat care s-a produs sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare, cauzator de daune şi în urma căruia se naşte dreptul la despăgubire.

1.15. Explozie: eliberare bruscă şi violentă de energie ca urmare a unei reacţii chimice sau fizice, însoţită de dezvoltare de lucru mecanic într-un timp foarte scurt.

1.16. Forţă majoră: situaţie invocată de una din părţi, dovedită cu documente emise de autorităţi publice competente, absolut imprevizibilă la data încheierii Poliţei, absolut invincibilă, independentă de voinţa părţilor, care a împiedicat una din părţi să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale.

1.17. Franşiza: valoarea fixă sau procent din suma asigurată stabilită prin poliţă, care rămâne în sarcina Asiguratului şi care se scade din despăgubirea datorată pentru fiecare eveniment asigurat.

1.18. Incendiu: ardere cu flacără deschisă (foc) care s-a produs în absenţa unei vetre destinate acestui scop sau a ieşit din vatră, având forţa de a se extinde prin propria sa putere. Efectul căldurii într-un scurt-circuit la instalaţia electrică a autovehiculului nu se consideră incendiu, decât dacă este urmat de flacără deschisă.

1.19. Inundaţie: acoperirea unei porţiuni de uscat cu apă, ca urmare a revărsării peste margini a cursurilor sau bazinelor de apă, a ruperii digurilor sau malurilor sau a unei îngustări bruşte şi neaşteptate a cursului sau ca urmare a unor precipitaţii abundente.

1.20. Modificări constructive permanente: acele modificări aduse autovehiculului (suprastructuri, carosări, instalaţii speciale, jante speciale), a căror valoare se adaugă la valoarea autovehiculului luat ca bază de calcul în stabilirea sumei asigurate.

1.21. Perioada de asigurare: intervalul de timp pentru care OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP preia răspunderea pentru consecinţele producerii sau apariţiei evenimentelor asigurate.

1.22. Poliţa de asigurare: contractul de asigurare.

1.23. Prima de asigurare: suma datorată de Asigurat/Contractant pentru preluarea de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP a riscurilor asigurate.

1.24. Risc asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, a cărui producere ar putea cauza daune.

1.25. Sumă asigurată: suma pentru care s-a încheiat asigurarea (valoare de asigurare); reprezintă maximul răspunderii OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în cazul producerii sau apariţiei unui eveniment asigurat.

1.26. Trăsnet: descărcare electrică luminoasă, având o durată de ordinul microsecundelor şi o intensitate a curentului de ordinul sutelor de mii de amperi, care se produce între un nor şi sol sau obiecte aflate pe sol. Daunele produse de trăsnet constau în transferul nemijlocit al efectului acestuia asupra autovehiculului asigurat.

1.27. Uzură: deprecierea calităţilor unui autovehicul, stabilită funcţie de vechime, întrebuinţare şi starea de întreţinere a acestuia.

 

2. NORME CARE REGLEMENTEAZĂ CONTRACTUL

2.1. Contractul de asigurare este reglementat de prezentele Condiţii Generale Contractuale, de Condiţiile Specifice pentru avarii şi pentru furt, precum şi de eventualele Acorduri convenite între părţi, toate considerându-se parte integrantă din contract.

2.2. În baza condiţiilor contractuale de asigurare şi a încasării primei de asigurare, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP emite poliţe de asigurare pentru autovehicule şi echipamente suplimentare, prin care se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească Asiguratului sau celor în drept o despăgubire.

2.3. Obligaţiile derivând din prezentul contract de asigurare, care sunt în sarcina Asiguratului, sunt în aceeaşi măsură şi în sarcina eventualilor beneficiari sau a persoanelor care folosesc sau conduc autovehiculul. Realizarea opozabilităţii este în sarcina Asiguratului.

 

3. ÎMPREJURĂRILE ESENŢIALE REFERITOARE LA RISC

3.1. Persoana fizică sau juridică cu care urmează să se încheie asigurarea este obligată să răspundă în scris conform chestionarului de asigurare formulat de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP (cerere-chestionar), cu privire la împrejurările esenţiale referitoare la risc pe care le cunoaşte.

3.2. Sunt esenţiale împrejurările hotărâtoare pentru încheierea contractului şi pentru condiţiile de preţ în care acesta se încheie; în mod particular şi doar cu valoare de exemplu, sunt esenţiale toate împrejurările la care se referă întrebările formulate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP sau nedeclararea unor aspecte care conduc la mărirea riscului de producere a evenimentelor asigurate.

3.3. În toate cazurile în care împrejurările esenţiale privind riscul, astfel cum au fost definite la art. 3.2, se schimbă în cursul executării contractului, Asiguratul este obligat să comunice OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP schimbarea, imediat ce a cunoscut-o.

 

4. NERESPECTAREA PREVEDERILOR CAPITOLULUI 3

4.1. Dacă Asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete ori dacă nu a făcut de îndată către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP comunicarea cu privire la schimbarea împrejurărilor esenţiale privind riscul, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul, înainte de producerea evenimentului asigurat, să comunice Asiguratului modificarea corespunzătoare a contractului sau să-l denunţe în cazul în care, cunoscând exact împrejurările, nu ar fi încheiat contractul.

4.2. După producerea evenimentului asigurat, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul să reducă indemnizaţia cuvenită, corespunzător raportului dintre prima stabilită şi cea care cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost cuvenită sau să refuze plata indemnizaţiei, dacă faţă de acele împrejurări nu ar fi încheiat contractul.

4.3. În cazurile prevăzute la art. 4.1 dacă Asiguratul a acţionat intenţionat, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, înainte de producerea evenimentului asigurat, va denunţa contractul, iar după producerea acestuia va refuza plata indemnizaţiei.

 

5. INTERESUL PENTRU BUNUL ASIGURAT

5.1. Cu excepţia unei precizări diferite, menţionată expres de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în poliţă, interesul pentru bunul asigurat este considerat cel al proprietarului autovehiculului asigurat, chiar dacă asigurarea a fost încheiată de un Contractant, altul decât Asiguratul, sau dacă despăgubirea, în caz de daună, este cesionată în favoarea unei terţe persoane, alta decât Asiguratul, pe baza manifestării de voinţă a acestuia din urmă.

5.2. Dacă interesul amintit la 5.1 nu există, contractul eventual încheiat este nul de drept şi nu poate produce nici un fel de efecte juridice, iar OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul de a reţine primele încasate în cazul în care Contractantul a acţionat cu intenţie.

5.3. Dacă interesul este diferit de dreptul de proprietate asupra autovehiculului asigurat, va trebui declarat acest fapt în scris, în mod explicit, înainte de încheierea poliţei, acesta constituind o împrejurare esenţială privind riscul, deoarece este avut în vedere la stabilirea primei de asigurare.

 

6. ASIGURAREA PENTRU ALTUL

6.1. În cazul în care Contractantul doreşte să asigure un interes care este al altuia, va declara în scris această situaţie pentru a fi ferit de aplicarea articolului 5.2 de mai sus. De asemenea va trebui să respecte obligaţiile care derivă din poliţă, în afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decât de către Asigurat.

6.2. Dreptul la despăgubire în caz de daună aparţine Asiguratului, iar Contractantul nu poate exercita acest drept, chiar dacă este în posesia poliţei, cu excepţia cazului în care are acordul expres al Asiguratului.

6.3. Asiguratului ori Beneficiarului îi sunt opozabile neîndeplinirea de către Contractant a obligaţiilor prevăzute în poliţă.

 

7. OBIECTUL ASIGURĂRII

7.1. Asigurările autovehiculelor/echipamentelor suplimentare se pot încheia cu persoane fizice sau juridice cu domiciliul, reşedinţa sau sediul în România, pentru autovehicule înmatriculate în România sau în străinătate. Acestea din urmă sunt asigurate numai pentru riscul de avarii.

7.2. Extinderea asigurării de avarii sau avarii şi furt în afara teritoriului României se acordă numai pentru ţările membre ale sistemului Carte Verde şi numai pentru autovehicule înmatriculate în România.

7.3. Asigurarea este valabilă exclusiv pentru autovehiculul/echipamentul suplimentar şi riscurile specificate expres în poliţă.

7.4. Asigurarea acoperă pagubele produse autovehiculului asigurat şi în situaţia în care în momentul producerii evenimentului asigurat autovehiculul a fost condus de alte persoane, cu consimţământul Asiguratului.

 

8. EXCLUDERI

8.1. În baza prezentelor Condiţii Generale Contractuale OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu acordă despăgubiri pentru daunele cauzate direct sau indirect de:

a) orice consecinţe ale războiului, invaziei, acţiunii unui duşman extern, ostilităţilor (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), războiului civil, revoltei, revoluţiei, insurecţiei, rebeliunii, grevei, grevei patronale (lock out), tulburărilor civile, dictaturii militare, uzurpării de putere, persoane răuvoitoare care acţionează în nume propriu sau în numele ori în legătură cu orice organizaţie, conspiraţiei, confiscării, naţionalizării, exproprierii cu forţa, sechestrării, rechiziţionării, distrugerii sau avarierii din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt, sau oricărei autorităţi publice, actelor paramilitare sau de terorism, sabotaj;

b) influenţe ale exploziei atomice, radiaţiilor sau contaminării radioactive;

c) reducerea valorii autovehiculelor după reparaţii sau prin lipsa de folosinţă a autovehiculului, chiar ca urmare a unor riscuri cuprinse în asigurare;

d) o defecţiune tehnică, viciu de fabricaţie de care Asiguratul sau reprezentanţii săi aveau cunoştinţă şi nu le-au comunicat;

e) cheltuieli făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea stării autovehiculului în comparaţie cu cea anterioară producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse în asigurare, şi nici cele pentru recondiţionări sau reparaţii nereuşite;

f) fapte cu consecinţe grave şi deosebit de grave potrivit legislaţiei penale în vigoare sau produse cu intenţie de către Asigurat, alte persoane alese sau numite în conformitate cu prevederile legale şi autorizate să îl reprezinte, acţionari/asociaţi sau Beneficiarul însuşi, prepuşii celor enumeraţi, precum şi de persoanele care au dreptul să conducă autovehiculul asigurat având consimţământul Asiguratului;

g) prevederile alineatului precedent se aplică şi în cazul persoanelor fizice care locuiesc împreună cu Asiguratul persoană fizică;

h) conducătorii autocisternelor care au vechime în conducere mai mică de 5 ani pentru categoria respectivă de autovehicul.

8.2. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri în cazul în care:

a) Asiguratul / Contractantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile decurgând din poliţă şi din condiţiile generale contractuale;

b) în declaraţiile Asiguratului sau ale reprezentanţilor acestuia, făcute cu orice ocazie, în legătură cu poliţa de asigurare, inclusiv în cererea de despăgubire, se constată neadevăruri, contradicţii, falsuri, aspecte frauduloase sau exagerări evidente;

c) se constată de către organele competente aspecte ilegale sau frauduloase în legătură cu dobândirea autovehiculului de către Asigurat;

d) a fost instituită o anchetă sau o procedură penală în legătură cu paguba, până la finalizarea acesteia;

e) dauna a fost produsă direct sau indirect ca urmare a oricărei fapte agresive produsă cu intenţia de a provoca o pagubă, fără a exista o motivaţie ori din răzbunare, comisă de o terţă persoană chiar necunoscută, sau de un grup de persoane;

f) rezultatele obţinute în urma investigaţiilor şi/sau expertizelor efectuate nu sunt concludente, denotă aspecte frauduloase, contrazic declaraţiile referitoare la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat sau în legătură cu dauna etc;

g) Asiguratul/Contractantul a înstrăinat autovehiculul sau a cedat prin contract scris dreptul de folosinţă al autovehiculului fără acordul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP ;

h) Asiguratul/Contractantul sau prepuşii acestora facilitează producerea pagubelor prin nerespectarea normelor de exploatare a  autovehiculelor şi a normelor legale privind regimul orar de muncă al şoferilor, conform Acordului European privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează Transporturi Rutiere internaţionale şi reglementărilor impuse de Ministerul Transporturilor. Această prevedere se aplică transporturilor reglementate de actele normative menţionate;

i) pagubele s-au produs ca urmare a utilizării autovehiculului pe drumuri publice interzise circulaţiei autovehiculelor, care prezintă un pericol iminent de avariere a autovehiculului sau ca urmare a utilizării autovehiculului pe sectoare de drum destinate exclusiv circulaţiei altor categorii de vehicule;

j) pagubele s-au produs ca urmare a utilizării autovehiculului în situaţii neconforme cu specificaţiile constructorului referitoare la capacitatea maximă de încărcare, remorcare, precum şi la capacitatea de trecere;

k) pagubele au fost produse în timp ce autovehiculul se afla încredinţat unei unităţi prestatoare de servicii auto şi au rezultat ca urmare:

– a manevrării defectuoase a autovehiculului, inclusiv ca urmare a efectuării probelor de drum;

– a defectării sau funcţionării anormale a utilajelor şi instalaţiilor din dotarea unităţii reparatoare;

– a furtului sau tentativei de furt;

l) pagubele autovehiculului s-au produs în timpul sau ca urmare a transportării acestuia;

m) avarierea sau furtul numai al catalizatorului.

 

9. SIMULAREA SAU FOLOSIREA DE MANOPERE FRAUDULOASE LA PRODUCEREA DAUNEI

9.1. Dacă Asiguratul / Contractantul / Beneficiarul sau reprezentantul acestuia:

– simulează evenimentul asigurat sau exagerează cu intenţie cuantumul pagubei,

– foloseşte spre justificare mijloace sau documente mincinoase, false, frauduloase sau ilegale, indiferent dacă acesta avea sau nu cunoştiinţă despre natura respectivelor documente,

– modifică sau alterează cu intenţie urmele şi rămăşiţele evenimentului asigurat,

decade din orice drept la despăgubire şi la restituirea proporţională a părţii de primă datorată, iar OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP va denunţa contractul şi, după caz, va sesiza organele în drept.

 

10. SUMA ASIGURATĂ

10.1. Autovehiculele şi echipamentele suplimentare se asigură numai la valoarea reală a acestora la data intrării în vigoare a asigurării. Prin valoarea reală se înţelege valoarea de nou la data asigurării înmulţită cu coeficientul valorii rămase, în funcţie de vechimea autovehiculului. Coeficienţii valorii rămase sunt stabiliţi conform scalei OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP.

10.2. Valoarea de nou a autovehiculului la data încheierii asigurării se stabileşte astfel:

a) pentru autovehiculele de producţie românească:

– pe baza facturilor de comercializare în cazul autovehiculelor achiziţionate de nou de către Asigurat;

– pe baza listelor de preţuri de comercializare de nou;

b) pentru autovehiculele de producţie străină:

– pe baza facturilor de comercializare sau a facturilor proforma de leasing, în cazul autovehiculelor achiziţionate de nou de către Asigurat/Contractant de la dealerii din România;

– pe baza cataloagelor de specialitate sau, după caz, pe baza listelor de preţuri de la dealerii autorizaţi din România pentru auto identice ca model şi dotări care se comercializează în România (de ex. Skoda, Renault, Daewoo, Peugeot, Citroen, Volkswagen etc);

10.3. Suma asigurată se înscrie în poliţă în următoarele valute: EUR, USD, RON.

10.4. Suma asigurată reprezintă:

– în cazul plăţii primei/ratelor de primă de asigurare în totalitate în EUR sau USD, suma asigurată înscrisă în poliţă în valuta respectivă;

– în cazul plăţii primei/ratei de primă de asigurare în lei (RON), echivalentul în lei (RON) al sumei asigurate înscrisă în poliţă în valuta respectivă la cursul B.N.R. valabil la data producerii daunei.

10.5. În timpul perioadei de asigurare şi în limita acesteia, Asiguratul poate solicita acoperiri suplimentare pentru:

a) asigurarea echipamentelor suplimentare şi a modificărilor constructive permanente cu care autovehiculul nu era dotat la data încheierii poliţei;

b) extinderea acoperirii pentru alte riscuri decât cele asigurate iniţial.

 

11. ASIGURAREA LA ALŢI ASIGURĂTORI

1 1.1.Asiguratul are obligaţia să declare existenţa altor asigurări care acoperă aceleaşi riscuri pentru autovehicululul care urmează a fi asigurat, atât la încheierea poliţei de asigurare, cât şi pe parcursul valabilităţii acesteia. 

11.2. Având în vedere că existenţa unor asigurări pentru aceleaşi riscuri reprezintă o împrejurare esenţială pentru evaluarea riscului, se aplică dispoziţiile articolelor 3 şi 4.

11.3. În aplicarea prevederii art. 11.2, în cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul trebuie să comunice OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP numele celorlalţi Asigurători.

11.4. Asiguratul se obligă conform legii să ceară fiecărui Asigurător plata despăgubirilor datorate de acesta pe baza respectivului contract de asigurare.

11.5. Când totalul despăgubirilor care ar trebui plătite în conformitate cu toate contractele de asigurare depăşeşte valoarea pagubei,  OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP se obligă să plătească numai o parte a despăgubirii, care rezultă din repartizarea proporţională a despăgubirilor datorate de către toţi Asigurătorii, fiind exclusă orice responsabilitate solidară, astfel încât conform legii, despăgubirea totală plătită Asiguratului să nu depăşească valoarea pagubei.

 

12. PERIOADA DE ASIGURARE

12.1. Contractul de asigurare se încheie, de regulă, pentru o perioadă de un an. La cererea Asiguratului perioada de asigurare poate fi inferioară unui an, dar nu mai puţin de 6 luni.

12.2. În cazul autovehiculelor achiziţionate în baza unor contracte de rate/leasing/credit, poliţa de asigurare se poate încheia pentru o perioadă egală cu durata contractului de rate/leasing/credit.

12.3. Perioada de asigurare pentru asigurările suplimentare se încadrează în durata de valabilitate a contractului iniţial.

 

13. PRIMA DE ASIGURARE

13.1. Primele de asigurare aferente perioadei asigurate şi termenele de plată ale acestora sunt menţionate în poliţa de asigurare.

13.2. Prima de asigurare se plăteşte anticipat, integral sau în rate, la datele scadente şi în cuantumul celor precizate în poliţă sau anexele acesteia.

13.3. Primele de asigurare sunt datorate pentru întreaga perioadă pentru care s-a încheiat poliţa indiferent de facilitatea acordată privind modalitatea de plată.

13.4. În cazul contractelor de asigurare încheiate pe o perioadă de asigurare mai mică de un an, primele de asigurare corespunzătoare unei luni de asigurare reprezintă 10 % din primele de asigurare anuale.

13.5. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu are obligaţia să amintească Asiguratului datele la care sunt scadente ratele de primă stabilite prin poliţa de asigurare şi nici să încaseze prima la domiciliul, sediul sau locul de muncă al Asiguratului.

13.6. Primele de asigurare, respectiv ratele de primă, sunt stabilite într-una din următoarele valute: EUR, USD sau RON.

13.7. Primele de asigurare se achită în valuta în care a fost stabilită suma asigurată; în cazul în care suma asigurată a fost stabilită în EUR sau USD primele de asigurare/ratele de primă pot fi plătite şi în echivalentul în RON la cursul BNR de la data efectuării plăţii.

13.8. În cazul în care Poliţa încetează ca urmare a imposibilităţii producererii riscurilor asigurate, dispariţiei/distrugerii bunurilor asigurate din alte cauze decât cele acoperite prin Poliţă sau dispariţiei interesului asigurat, prima de asigurare cuvenită va fi aceea aferentă perioadei în care Poliţa de asigurare a fost valabilă, diferenţa dintre prima de asigurare încasată şi cea cuvenită se va restitui, la cerere, Asiguratului sau Contractantului, după caz, exceptând situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri sau sunt avizate daune în baza Poliţei.

 

14. ÎNCHEIEREA ŞI REÎNNOIREA ASIGURĂRII

14.1. Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei de asigurare sau, după caz, a celei dintâi rate a acesteia, efectuarea inspecţiei de risc de către reprezentantul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi prin emiterea poliţei de asigurare.

14.2. Asigurarea nu se consideră încheiată şi nu poate produce efecte juridice, chiar când contractul a fost emis, în cazul în care nu a fost plătită prima de asigurare sau cea dintâi rată a acesteia şi nu a fost efectuată inspecţia de risc.

14.3. În cazul reînnoirii asigurărilor pe noi perioade de câte un an, dacă plata primelor s-a făcut înainte de încetarea asigurării în curs, răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP continuă fără întrerupere pentru autovehiculele asigurate.

14.4. În cazul reînnoirii asigurării pe noi perioade de câte un an, pentru acelaşi autovehicul şi acelaşi Asigurat, în anii de asigurare pentru care s-a făcut reînnoirea, cota de primă anuală tehnică în vigoare la data reînnoirii se reduce cu 15%, respectiv 25%, 35%, 40%, corespunzător după caz, unui an, respectiv a doi, trei, patru sau mai mulţi ani de asigurare anteriori reînnoirii, consecutivi, pentru care nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri în anii anteriori de asigurare, sau dacă despăgubirile plătite ori datorate se cuvin pentru pagube produse din culpa exclusivă a unor terţe persoane aflate în afara autovehiculului asigurat, identificate şi care au încheiată o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, valabilă la data producerii evenimentului asigurat.

 

15. ÎNCEPUTUL ŞI ÎNCETAREA RĂSPUNDERII OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP

15.1. Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP începe după 24 ore de la expirarea zilei în care:

– s-a plătit către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP prima de asigurare sau după caz, cea dintâi rată a acesteia, în cuantumurile stabilite în poliţă, în numerar sau prin virament bancar (se prezintă ordinul de plată vizat de bancă);

– s-a efectuat inspecţia de risc a autovehiculului;

– s-a întocmit şi s-a semnat poliţa de asigurare.

Condiţiile enumerate mai sus se îndeplinesc cumulativ.

Pentru autovehiculele noi, achiziţionate de la dealerii autorizaţi din România în rate/leasing/credit sau achitate integral, pentru care plata primei de asigurare (integral sau rata I) şi emiterea poliţei se efectuează concomitent cu livrarea autovehiculului din depozitul dealerului, răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP începe la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare (factură) şi a preluării autovehiculului de către Asigurat.

15.2. În cazul celorlalte rate datorate de Asigurat cu titlu de primă, dacă nu sunt plătite în termen de maxim 15 zile calendaristice de la datele scadente prevăzute în poliţă, ambele părţi consideră contractul de asigurare suspendat de drept fără vreo notificare prealabilă şi fără restituirea primelor plătite, începând cu ora 0:00 a zilei următoare a expirării termenului de păsuire, pentru o perioadă de 15 zile calendaristice.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu datorează despăgubiri pentru daunele produse în perioada de suspendare.

În interiorul celor 15 de zile de suspendare, în cazuri justificate, la cererea scrisă a Asiguratului, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP poate repune în vigoare contractul suspendat, în aceleaşi condiţii şi termene scadente, în baza unui Act de repunere în vigoare, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) Asiguratul nu solicită pretenţii de despăgubire pentru eventualele pagube produse autovehiculului în perioada în care poliţa este suspendată;

b) reprezentantul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP să întocmească un nou raport de inspecţie al autovehiculului (care să conţină şi fotografii ale acestuia) respectivul raport fiind semnat şi de către Asigurat;

c) Asiguratul să efectueze plata ratei/ratelor de primă restante la data solicitării repunerii în vigoare a poliţei.

Poliţa de asigurare se consideră repusă în vigoare începînd cu ora 24:00 a zilei în care s-a emis documentul de repunere în vigoare prin care s-au îndeplinit cumulativ condiţiile de la pct. a), b) şi c).

Dacă în cursul celor 15 de zile de suspendare Asiguratul nu solicită repunerea în vigoare a poliţei şi nu îndeplineşte cumulativ cele menţionate la lit. a), b) şi c) de mai sus, contractul de asigurare se reziliază de drept, fără vreo notificare prealabilă şi fără restituirea primelor de asigurare plătite pentru perioada de asigurare anterioară rezilierii. Excepţie de la această prevedere fac poliţele pentru care există dosare de daună aflate în curs de soluţionare, care nu se reziliază de drept, perioada de suspendare prelungindu-se până la finalizarea dosarului.

15.3. Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP încetează:

a) la termen – la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a încheiat asigurarea şi s-au plătit primele de asigurare datorate;

b) înainte de expirarea termenului prevăzut în poliţa de asigurare, astfel:

– prin producerea evenimentului asigurat care are ca urmare o daună totală a autovehiculului asigurat;

– la data înstrăinării autovehiculului asigurat către o altă persoană;

– la data scadenţei – în cazul în care sumele datorate cu titlu de primă de asigurare nu s-au plătit la scadenţă şi nici în termenul de păsuire convenit;

– la data convenită de părţi, conform art. 19.

15.4. În cazurile în care se constată degradarea condiţiilor existente la data încheierii asigurării, creşterea nivelului de risc sau apariţia unor riscuri suplimentare, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul să suspende Poliţa printr-o notificare (scrisă) care va conţine neajunsurile/problemele constatate şi măsurile ce trebuiesc luate, iar răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP încetează în termen de 3 (trei) zile de la data primirii notificării de către Asigurat, dacă neajunsurile/problemele constatate nu au fost remediate în această perioadă.

15.5. Dacă în timpul perioadei de asigurare Asiguratul solicită asigurări/acoperiri suplimentare conf. art. 10.5, răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP începe la ora 0:00 a zilei următoare în care s-a plătit prima de asigurare aferentă şi s-a efectuat inspecţia de risc.

 

16. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

16.1. Să achite obligaţiile de plată a primei de asigurare în cuantumul şi la datele scadente stabilite în poliţă. În cazul rezilierii/denunţării Politei, dacă s-au plătit deja despăgubiri sau sunt avizate daune în baza Poliţei reziliate/denunţate, Asiguratul este obligat să plătească toate ratele de primă neachitate.

16.2. Să manifeste grijă faţă de bunul asigurat în toate împrejurările. Dovada îndeplinirii acestei obligaţii revine Asiguratului.

16.3. Să efectueze inspecţia tehnică periodică a autovehiculului asigurat la termenele stabilite de lege.

16.4. Să respecte prevederile regulamentelor de ordine interioară ale Asiguratului, persoană juridică, ale garajelor sau ale locurilor de garare/parcare publice.

16.5. Să respecte dispoziţiile legale în vigoare şi/sau recomandările producătorului privitoare la starea tehnică a autovehiculului.

16.6. Să avizeze în scris OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP despre pierderea/furtul cărţii de identitate, a certificatului de înmatriculare, a cheilor şi/sau telecomenzilor autovehiculului, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la producerea evenimentului. De asemenea, Asiguratul trebuie să depună la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi dovada de la poliţie referitoare la pierderea/furtul cărţii de identitate şi/sau certificatului de înmatriculare.

16.7. Să nu păstreze certificatul de înmatriculare, nici cartea de identitate a vehiculului şi nici o cheie a autovehiculului asigurat, în interiorul acestuia.

16.8. Să comunice OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, în termen de 48 ore, schimbarea numărului de înmatriculare al autovehiculului sau a culorii acestuia, precum şi înlocuirea motorului, a caroseriei, a modificărilor constructive sau a echipamentelor asigurate suplimentar.

16.9. În cazul înstrăinării autovehiculului să anunţe în scris OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în termen de 48 ore.

16.10. Să comunice poliţiei şi OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP orice informaţii ce ar putea duce la găsirea autovehiculului, a părţilor componente sau a pieselor acestuia, să-şi dea acordul pentru luarea măsurilor necesare în vederea stabilirii împrejurărilor comiterii furtului şi a vinovaţilor, să facă demersurile necesare pentru redobândirea bunurilor furate chiar după ce a primit despăgubirea.

16.11. Să anunţe imediat OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în cazul în care autovehiculul furat sau părţi componente ale acestuia au fost găsite.

a) să înştiinţeze imediat poliţia ori pompierii sau dacă este cazul alte autorităţi publice, în raza cărora s-a produs evenimentul asigurat,  olicitând documente de constatare a cauzelor generatoare şi, după caz, stabilirea vinovaţilor (proces verbal de contravenţie sau constatare, anexa nr. 2, autorizaţie de reparaţie, adeverinţe etc.).

În afara României, în cazul în care aplicarea prevederilor cuprinse în aliniatul anterior nu este posibilă potrivit legislaţiei ţării respective, Asiguratul va întocmi cu celelalte persoane implicate în eveniment formularul de Constat Amiabil, va obţine declaraţii de la eventualii martori din care să rezulte cauzele, împrejurările şi vinovăţia în producerea evenimentului asigurat;

b) să avizeze OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, în scris, în termen de 48 ore, despre producerea daunei dând informaţii despre autovehicul, data, locul şi împrejurările în care s-a petrecut evenimentul asigurat, natura şi mărimea pagubei şi să respecte eventualele soluţii date de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în legătură cu dauna;

c) să ia pe seama OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi în cadrul sumei asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea şi prevenirea pagubelor;

d) să păstreze autovehiculul avariat la dispoziţia OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi să furnizeze acestuia toate informaţiile şi probele solicitate, permiţând acestuia să facă investigaţii referitoare la cauza şi mărimea pagubei, precum şi la cuantumul despăgubirii ce o are de plătit;

e) la solicitarea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP să participe la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna;

f) să ia măsuri pentru păstrarea şi paza autovehiculului sau a părţilor componente, precum şi pentru prevenirea degradărilor sau descompletărilor ulterioare, în caz contrar suportând prejudiciul aferent;

g) să depună la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP documentele întocmite de autorităţile care au cercetat evenimentul şi, după caz, actele din care rezultă costul reparaţiei;

h) la solicitarea reprezentantului OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP , să prezinte documente din care să rezulte că persoana care a condus autovehiculul în timpul producerii evenimentului, avea acest drept şi nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, respectiv documente care atestă că autovehiculul putea fi pus în circulaţie pe drumurile publice, conform legii;

i) să ia toate măsurile şi să îndeplinească toate formalităţile pentru conservarea dreptului la regres al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP faţă de terţii vinovaţi de producerea daunei şi în mod special să pună la dispoziţia OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP dovada asigurării de răspundere civilă valabilă la data evenimentului (ex.: fotocopie tichet de asigurare de răspundere civilă obligatorie, fotocopia asigurării Carte Verde ştampilată de poliţie, ş.a.) a persoanei vinovate de accident, cunoscând că în caz contrar i se poate refuza plata despăgubirii;

j) să refuze recunoaşterea vinovăţiei, cu ocazia încheierii documentelor de constatare a producerii evenimentului de către reprezentanţii autorităţilor publice, dacă în conformitate cu prevederile legale evenimentul a avut loc din vina altei persoane.

 

17. OBLIGAŢIILE OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR, STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR

17.1. Constatarea şi evaluarea pagubelor se face de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP direct sau indirect, prin împuterniciţi, prin societăţi corespondente din străinătate sau prin experţi, cu participarea Asiguratului sau împuterniciţilor săi.

17.2. În cazul în care, cu ocazia reparaţiei autovehiculului rezultă şi alte avarii urmare a evenimentului asigurat, ce nu au putut fi constatate iniţial, Asiguratul se angajează să înştiinţeze în scris OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, în vederea efectuării unei constatări suplimentare, în caz contrar neprimind despăgubirea aferentă.

17.3. Stabilirea şi plata despăgubirilor se fac de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP pe baza documentaţiei complete referitoare la cauzele, împrejurările şi consecinţele producerii evenimentului asigurat şi, după caz, a actelor din care rezultă valoarea reparaţiei, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea ultimului document solicitat de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în vederea instrumentării daunei.

17.4. Reparaţia autovehiculului implicat într-un eveniment asigurat se efectuează pe teritoriul României, în unităţi autorizate. Reparaţia unui autovehicul în străinătate ori în regie proprie se poate efectua numai cu acordul prealabil al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi numai dacă există justificare economică. În cazul riscurilor asigurate produse în afara teritoriului României, se pot efectua în străinătate, cu respectarea prevederilor din prezentele condiţii, numai reparaţiile strict necesare continuării călătoriei (reparaţii provizorii), reparaţiile definitive urmînd a se efectua în România. Dacă reparaţia provizorie, astfel cum se arată mai sus, nu poate fi efectuată, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP despăgubeşte în limita sumei asigurate şi cheltuielile de transport al autovehiculului până la atelierul de reparaţie sau domiciliul Asiguratului din România, dacă reparaţia în România este justificată din punct de vedere economic. Altfel de reparaţii decît cele prevăzute mai sus, făcute fără acordul scris al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, nu se despăgubesc. Reparaţia autovehiculului avariat cade exclusiv în sarcina Asiguratului.

17.5. Reparaţia în regie proprie se despăgubeşte numai în condiţiile în care contravaloarea acesteia este mai mică decât la firme specializate. Costul reparaţiilor se stabileşte prin estimare făcută de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP pe baza preţurilor de la data evenimentului şi a eventualei documentaţii prezentate de asigurat.

17.6. Părţile componente sau piesele avariate se pot înlocui numai dacă valoarea reparaţiilor depăşeşte valoarea din nou a acestora ori procesele tehnologice existente nu permit reparaţia. Revopsirea integrală a autovehiculului este permisă numai când suprafaţa părţilor exterioare vopsite este avariată dintr-un singur eveniment în proporţie mai mare de 50%.

17.7. Autovehiculul avariat precum şi ansamblele, subansamblele sau piese ale acestuia nu pot fi abandonate de Asigurat în favoarea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, în afara situaţiei în care există acceptul expres al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP.

17.8. Despăgubirea acordată nu poate depăşi cuantumul pagubei, nici suma la care s-a încheiat asigurarea şi nici valoarea reală a  utovehiculului la data producerii evenimentului asigurat.

17.9. Prin cuantumul pagubei se înţelege:

17.9.1. În caz de daună totală, valoarea reală a bunului, inclusiv cheltuielile de transport sau de limitare a pagubei, la momentul producerii riscului asigurat din care se scade valoarea la aceeaşi dată a eventualelor resturi ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica, fără a putea depăşi suma asigurată. La daune majore, cu valori apropiate de dauna totală, părţile pot conveni asupra modalităţii de rezolvare a daunei, inclusiv prin considerarea oportunităţii valorificării autovehiculului avariat (epava) şi a utilizării sumelor rezultate în despăgubirea acordată.

17.9.2. În caz de daună parţială, costul reparaţiei părţilor componente sau pieselor avariate ori costul de înlocuire sau recondiţionare, inclusiv cheltuielile pentru materiale, cele de demontare şi montare, precum şi cheltuielile de transport sau limitare a pagubei din care se scade valoarea pieselor ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica.

La avarierea unui ansamblu sau subansamblu al autovehiculului, la calculul cuantumului pagubei se ia în considerare numai repararea sau înlocuirea părţilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar dacă cu prilejul reparaţiei s-a înlocuit întregul ansamblu sau subansamblu.

În orice situaţie în care se constată că suma asigurată este inferioară valorii reale a autovehiculului (subasigurare), la stabilirea cuantumului despăgubirii, cuantumul pagubei se reduce proporţional cu raportul dintre suma asigurată şi valoarea reală a autovehiculului, stabilite la data producerii evenimentului asigurat.

17.10. Din cuantumul despăgubirii se scad:

a) valoarea franşizei deductibile prevăzută în poliţă;

b) valoarea totală a ratelor de primă datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare sau, după caz, o parte a acesteia.

17.11. În cazul în care cuantumul despăgubirii stabilite depăşeşte dublul primei de asigurare anuale aferente autovehiculului asigurat, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP va reţine din despăgubire ratele de primă datorate pentru întregul an de asigurare pentru autovehiculul asigurat sau, după caz, pentru toate poliţele de asigurare subscrise de Asigurat.

17.12. În cazul procurării din străinătate, direct de către Asigurat, a unor părţi componente sau piese, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP despăgubeşte contravaloarea facturii de cumpărare mai puţin taxa pe valoarea adăugată plătită de Asigurat în străinătate şi pe care acesta are dreptul să o recupereze conform legii străine. Această prevedere nu validează în cazul efectuării reparaţiei în străinătate.

17.13. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu despăgubeşte în cazul unor chitanţe/facturi de piese achiziţionate în regim de consignaţie şi nici chitanţe de mână cu preţuri mai mari decât la unităţile de specialitate.

17.14. În cazul în care cu ocazia rezolvării unei daune, se constată că Asiguratul a plătit o primă mai mică decât cea cuvenită, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul de a compensa diferenţa de primă din despăgubire, inclusiv în cazul unor calculări eronate.

17.15. În cazul contractelor de asigurare cu cesiune (ex.: care au ca obiect autovehicule gajate în vederea obţinerii de către Asigurat a unor credite), în caz de daună, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP plăteşte despăgubirea cuvenită direct creditorului până la concurenţa valorii dreptului său, înştiinţând Asiguratul despre aceasta, iar diferenţa i se achită Asiguratului. Cu acordul expres al creditorului, despăgubirea poate fi achitată Asiguratului.

 

18. MODALITĂŢI DE PLATĂ

18.1. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP plăteşte despăgubirile în lei (RON). Pentru cheltuielile efectuate de Asigurat în valută convertibilă, se utilizează cursul B.N.R. valabil la data emiterii documentelor care atestă cheltuielile efectuate.

18.2. La cererea expresă a Asiguratului, plata despăgubirilor se poate face şi într-o valută agreată, dar numai în următoarele cazuri:

a) la daună totală, când primele de asigurare au fost achitate numai în EUR sau USD;

b) la daună parţială, când evenimentul s-a produs în afara teritoriului României, reparaţia s-a efectuat în străinătate cu acordul scris al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi este necesară efectuarea plăţii direct la prestatorul de servicii din străinătate;

c) la daună parţială, în cazul în care pentru repararea autovehiculului sunt necesare părţi componente, piese sau materiale ce se pot achiziţiona numai din străinătate, iar primele de asigurare s-au plătit numai în EUR sau USD.

 

19. REZILIEREA / DENUNŢAREA CONTRACTULUI

19.1. Poliţa se consideră reziliată de plin drept, fără a mai fi necesară nicio formalitate prealabilă din momentul în care autovehiculul asigurat a fost înstrăinat/radiat din circulaţie. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP va restitui Asiguratului prima plătită de acesta pentru perioada ulterioară rezilierii, mai puţin cheltuielile necesare şi utile efectuate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în vederea corectei administrări a Poliţei, inclusiv cele legate de reasigurare, exceptând situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri sau sunt avizate daune în baza Poliţei reziliate.

19.2. În cazul în care Asiguratul este de rea-credinţă înainte de sau după producerea sau apariţia vreunui eveniment asigurat, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul să denunţe contractul, fără restituirea primei de asigurare, denunţarea devenind efectivă de la data comunicării acesteia prin notificare Asiguratului.

19.3. Orice parte poate denunţa Poliţa cu condiţia unei notificări prealabile, Poliţa urmând să-şi înceteze efectele în termen de 20 zile de la data comunicării acesteia celeilalte părţi. În această situaţie prima de asigurare cuvenită este cea aferentă perioadei anterioare denunţării, la care se adaugă, în cazul în care denunţarea este făcută de Asigurat, cheltuielile necesare şi utile efectuate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în vederea corectei administrări a Poliţei, inclusiv cele legate de reasigurare. Astfel, se restituie, la cerere, Asiguratului sau Contractantului, după caz, diferenţa dintre prima de asigurare încasată şi cea cuvenită conform menţiunii de mai sus, exceptând situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri sau sunt avizate daune în baza Poliţei denunţate.

19.4. În cazul denunţării sau rezilierii Poliţei, prevederile acesteia se aplică pentru toate cazurile de daună survenite înainte de denunţare sau reziliere, până la lichidarea definitivă a acestora.

 

20. ASIGURAREA PENTRU SUMA CARE DEPĂŞEŞTE VALOAREA REALĂ A BUNULUI ASIGURAT (SUPRAASIGURAREA)

20.1. În cazul în care asigurarea a fost încheiată pentru o sumă asigurată mai mare decât valoarea reală a bunului, contractul validează doar până la concurenţa valorii reale a bunului asigurat, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP restituind prima corespunzătoare diferenţei dintre suma asigurată şi valoarea reală a bunului asigurat.

 

21. SUBROGAREA ŞI REGRESUL 

21.1. Prin plata despăgubirilor şi în limita acestora OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP este subrogat în toate drepturile Asiguratului sau Beneficiarului contra persoanelor răspunzătoare de producerea daunei ori de mărirea acesteia, pentru partea de daună care s-a mărit. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu va exercita dreptul de regres împotriva persoanelor care au utilizat autovehiculul în momentul producerii evenimentului asigurat cu acordul Asiguratului.

21.2. Dacă Asiguratul sau după caz, Beneficiarul renunţă la pretenţii faţă de persoanele răspunzătoare, dă descărcare sau face o tranzacţie etc., despăgubirea ce se cuvine Asiguratului sau după caz Beneficiarului se va reduce în mod corespunzător cu prejudiciul rezultat din aceasta pentru dreptul de regres. Dacă plata a fost deja efectuată, Asiguratul sau după caz, Beneficiarul se obligă să înapoieze despăgubirea încasată.

 

22. PRESCRIPŢIA

22.1. Dreptul de a ridica pretenţii faţă de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP privind achitarea despăgubirii, se stinge în termen de 2 (doi) ani de la data producerii evenimentului asigurat.

 

23. DISPOZIŢII FINALE

23.1. Drepturile Asiguratului împotriva celor răspunzători de producerea pagubelor rămân neştirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce nu va fi plătit de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP.

23.2. Persoanele care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri din asigurare sau cei care înlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.

23.3. Toate impozitele şi taxele directe sau indirecte, prezente şi viitoare referitoare la acest contract şi la executarea acestuia, ca de exemplu cele privitoare la primă, poliţă, alte acte care depind de aceasta şi chitanţe, cad în sarcina Asiguratului, chiar dacă plata a fost făcută anticipat de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP.

23.4. Prevederile poliţei de asigurare, inclusiv ale condiţiilor generale contractuale, pot fi modificate prin acordul părţilor atât înaintea încheierii contractului de asigurare, cât şi oricând în timpul duratei asigurării, modificările respective intrând în vigoare de la data convenită de părţi.

23.5. În orice împrejurare Asiguratul trebuie să facă dovada că riscul produs este acoperit prin asigurare. Sarcina probei revine Asiguratului.

23.6. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP are dreptul să opună Beneficiarului toate apărările pe care le putea opune Asiguratului în temeiul poliţei de asigurare.

23.7. Toate comunicările între părţi se vor face în formă scrisă sau se vor confirma în scris, dacă s-a utilizat o altă formă.

23.8. Respectarea riguroasă a obligaţiilor ce-i revin Asiguratului precum şi presupunerea că declaraţiile şi răspunsurile acestuia sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede orice răspundere care revine OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP.

23.9. Asigurarea încheiată potrivit prezentelor condiţii este supusă legilor şi practicilor din România.

23.10. În vederea protejării asiguraţilor, beneficiarilor asigurării şi terţelor persoane păgubite, prin contribuţia asigurătorilor există Fondul de garantare administrat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate în condiţiile legii, în cazul constatării insolvabilităţii asigurătorului.

23.11. Orice litigiu în legătură cu aplicarea poliţei de asigurare se rezolvă pe cale amiabilă sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către instanţele de judecată competente din ROMÂNIA.

Lasa un feedback