Omniasig – conditii specifice avarii

LOGO OMNIASIG     ASIGURAREA FACULTATIVĂ A AUTOVEHICULELOR

     Condiţii specifice pentru avarii

 

 

1. RISCURI ACOPERITE

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acordă despăgubiri pentru:

1.1. Avarierea autovehiculelor, provocată de ciocniri, loviri sau izbiri cu orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara sau în interiorul autovehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale autovehiculelor (căderi în apă, căderi în prăpastie, căderi din cauza ruperii podului etc), căderi pe autovehicule ale unor corpuri (copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc), derapări şi răsturnări.

1.2. Avarierea autovehiculelor, provocată de incendiu, trăsnet, explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat), chiar dacă trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu, ploaie torenţială, grindină, inundaţie, furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, avalanşe de zăpadă, căderea unor corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul.

1.2.1. În caz de incendiu, se acordă despăgubiri pentru pagube produse prin afumare, pătare, carbonizare sau diverse alte distrugeri, precum şi pentru avarieri cauzate de apă, ca urmare a măsurilor luate în timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea autovehiculului sau a construcţiei în care se află acesta.

1.2.2. În caz de trăsnet sau explozie se acordă despăgubiri şi pentru pagube produse atunci când trăsnetul sau explozia s-a produs la distanţă de autovehiculul respectiv, dacă trăsnetul sau explozia au fost cauza avariei.

1.2.3. În caz de inundaţie, se acordă despăgubiri pentru pagube produse ca urmare a acoperirii cu un strat de apă a locului unde se află parcat (garat) sau staţionat autovehiculul asigurat, precum şi pentru pagube produse de acţiunea mecanică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de apă.

1.2.4. În caz de trăsnet, furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire, avalanşe de zăpadă sau alunecare de teren, se acordă despăgubiri şi pentru pagube produse autovehiculului prin efecte indirecte (ex.: prăbuşirea unui copac lovit de trăsnet, acţiunea mecanică a obiectelor purtate de furtună sau uragan, dărâmarea acoperişului sau construcţiei în care se află autovehiculul).

1.3. Pagube produse autovehiculului de avarii sau distrugeri provocate de măsurile luate în timpul producerii evenimentului asigurat, pentru salvarea autovehiculului sau construcţiei în care se afla acesta.

 1.4. Pagube produse roţilor de rezervă şi sculelor livrate de producătorul autovehiculului ca dotare standard (ex.: cric, cheie de roţi), numai dacă acestea se aflau în autovehicul şi avarierea este urmare a unui eveniment asigurat.

1.5. Pagube produse echipamentului suplimentar şi modificărilor constructive permanente, dacă acestea sunt înscrise explicit în cererea chestionar, sunt cuprinse în sumele asigurate corespunzătoare şi erau montate la autovehicul sau au fost asigurate ulterior printr-un Act adiţional la poliţă iar avarierea lor este urmare a unui eveniment asigurat.

1.6. Pagube produse de autori necunoscuţi rezultate ca urmare a unuia din riscurile prezentate mai sus.

2. ACOPERIRI SUPLIMENTARE

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acordă despăgubiri şi pentru:

2.1. Cheltuielile de transport al autovehiculului în cadrul sumei asigurate, dacă acesta nu poate fi deplasat prin forţe proprii, de la locul producerii evenimentului asigurat la atelierul de reparaţii cel mai apropiat sau la locul de adăpostire, în limita tarifelor de transport percepute de firmele specializate.

Prin locul de adăpostire se înţelege locul unde este parcat sau garat în mod obişnuit autovehiculul.

2.2. Cheltuielile făcute în vederea limitării pagubelor, dacă sunt necesare, în urma unor pagube produse de riscuri cuprinse în asigurare şi în cadrul sumei asigurate.

3. EXCLUDERI

3.1. În temeiul prezentelor Condiţii specifice, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu acoperă daunele produse în următoarele împrejurări:

3.1.1. Conducătorul autovehiculului asigurat se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, ori s-a sustras de la recoltarea probelor biologice sau toxicologice sau a părăsit locul accidentului, în situaţiile în care acest fapt nu este permis prin dispoziţii legale.

3.1.2. Autovehiculul circula fără a avea certificat de înmatriculare valabil sau altă autorizaţie de circulaţie valabilă la data producerii evenimentului asigurat.

3.1.3. Autovehiculul, în momentul accidentului, era condus de o persoană fără permis de conducere valabil pentru categoria respectivă, ori cu permisul de conducere retras ori anulat sau avea suspendat dreptul de a conduce, cu excepţia cazurilor când autovehiculul adaptat cu comandă dublă, a fost condus de o persoană asistată de către instructorul auto sau de examinator.

3.1.4. Dauna s-a produs în timpul sau ca urmare a participării autovehiculului la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea.

3.1.5. Dauna s-a produs în timpul comiterii cu intenţie a unor infracţiuni ori în timpul în care persoana care conducea sau acţiona autovehiculul era autoare a unei infracţiuni sau contravenţii şi încerca să se sustragă de la controlul poliţiei.

3.1.6. Dauna s-a produs ca urmare a unei coliziuni cu un vehicul feroviar (exclusiv tramvai).

3.2. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu acordă despăgubiri pentru:

3.2.1. Pagubele autovehiculului, ale unor părţi componente sau piese ale acestuia, produse de alte cauze decât cele prevăzute la art. 1, cum sunt pagubele cauzate prin:

– întrebuinţare, funcţionare sau uzare (ex.: ruperea fuzetelor, a amortizoarelor, a arcurilor, a supapelor, a pinioanelor, spargerea pistoanelor, deschiderea capotei, explozia pneurilor în timpul mersului, griparea motorului sau a cutiei de viteze);

– defecte de fabricaţie (de ex.: fisuri, goluri de turnare, tratament termic necorespunzător, tensiuni interne, ajustaje şi toleranţe necorespunzătoare etc).

Dacă însă datorită defectării din orice cauză (inclusiv din cauzele prevăzute la pct. 3.2.1 de mai sus) a unor piese ale autovehiculului, inclusiv ale pneurilor, se produc pagube din riscuri ca cele prevăzute la art. 1, aceste pagube se despăgubesc (ex.: dacă din cauza ruperii barei de direcţie sau datorită exploziei unui pneu în timpul mersului, autovehiculul se răstoarnă, se despăgubesc pagubele produse prin răsturnare dar nu se despăgubesc pagubele produse la bara de direcţie sau pneul explodat).

3.2.2. Pagube produse într-un eveniment numai anvelopelor sau/şi camerelor de aer.

3.2.3. Pagube produse ca urmare a unor reparaţii necorespunzătoare ori datorate reparaţiilor sau intervenţiilor executate de persoane neautorizate.

3.2.4. Pagube produse prin influenţa temperaturii asupra motorului autovehiculului (ex. avarii la blocul motor, chiulasă sau la sistemul de răcire, produse ca urmare a îngheţării apei sau a agenului de răcire) şi cele produse elementelor mecanice ca urmare a lipsei sau insuficienţei ungerii, supraîncălzirii oricăror ansambluri sau subansambluri ale autovehiculului din orice alte cauze decît cele cuprinse în asigurare, precum şi pagube produse prin aspirarea apei în motor.

3.2.5. Pagube produse de coroziuni cauzate de electrolitul bateriei de acumulatori, combustibili, apă, alte substanţe ce se află în instalaţiile autovehiculului.

3.2.6. Pagube produse ca urmare a acţiunii acizilor, oricăror substanţe chimice sau ca urmare a poluării/contaminării de orice natură şi din orice cauză.

3.2.7. Pagube produse acelor părţi componente ale autovehiculului ce erau avariate la încheierea asigurării şi sunt menţionate în raportul inspecţie de risc, care nu au fost remediate şi avizate la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP ca atare, până la data producerii evenimentului asigurat.

3.2.8. Pagube produse autovehiculului datorită încărcării şi/sau ancorării necorespunzătoare a mărfii pe timpul transportului.

3.2.9. Pagube produse autovehiculului, unor părţi componente sau piese ale acestuia cauzate de trepidaţii în timpul mersului.

3.2.10. Pagube produse pieselor de rezervă, combustibililor, huselor, prelatelor, păturilor sau altor bunuri existente în autovehicul cu excepţia celor prevăzute la punctele 1.4 şi 1.5 şi a prelatelor montate la autovehiculele cu coviltir.

3.2.11. Pagube cauzate de incendiul sau explozia produsă prin folosirea în încăperea în care se afla autovehiculul, în interiorul sau în apropierea autovehiculului, a focului deschis, inclusiv a luminii cu flacără deschisă (neapărată de sticlă sau sită) ori ca urmare a depozitării necorespunzătoare a unor substanţe periculoase sau combustibile.

3.2.12. Pagube produse instalaţiilor şi aparaturii electrice numai prin acţiunea curentului electric, dacă acestea nu au fost urmate de incendiu şi cu respectarea prevederilor pct. 3.2.1;

3.2.13. Pagube provocate de explozii, incendii cauzate de materialele şi substanţele periculoase transportate, inclusiv în timpul operaţiunilor de încărcare/descărcare, dacă nu există avize ADR pentru autovehicul şi conducătorul auto, precum şi pentru operaţiunile respective, eliberate de autoritatea competentă. Prezenta excludere validează şi în cazul utilizării unor dispozitive improvizate sau neomologate.

3.2.14. Pagube produse cu prilejul distrugerii sau avarierii clădirii, în care s-a aflat autovehiculul, din vina deţinătorului autovehiculului, a prepuşilor săi sau a persoanelor care au consimţămîntul Asiguratului de a conduce respectivul autovehicul, precum şi a persoanelor fizice care în mod statornic locuiesc şi gospodăresc împreună cu Asiguratul sau Beneficiarul.

3.2.15. Pagubele de orice fel produse autovehiculului prin pătrunderea voluntară a acestuia în locuri acoperite de apă.

3.2.16. Pagube produse terţilor (răspundere civilă).

3.3. În cazuri justificate, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri când se constată că accidentul s-a produs datorită defectării, deteriorării sau funcţionării anormale a unor piese montate la autovehicul, neomologate de autorităţile competente pentru tipul respectiv de autovehicul, prin derogare de la prevederile paragrafului 3.2.1 alineatului 2.

3.4. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri în cazul în care se produc numai zgîrieturi ale vopselei autovehiculului, ale geamurilor, oglinzilor, farurilor, stopurilor, semnalizatoarelor, produse de autori necunoscuţi în timp ce autovehiculul se afla parcat sau staţionat, dacă poliţia nu confirmă că acestea s-au produs în urma unui eveniment rutier sau a căderii pe autovehicul a unor corpuri care ar putea produce aceste avarii.

4. DISPOZIŢII FINALE

4.1. Conform prezentelor condiţii specifice, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu acoperă riscuri care fac obiectul altor asigurări facultative, după cum urmează:

a) pagube produse autovehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt a autovehiculului ori a ansamblelor, pieselor, echipamentelor sau a oricăror bunuri aflate în autovehicul;

b) decesul ori vătămarea corporală a persoanelor aflate în autovehicul în momentul producerii evenimentului asigurat.

4.2. Toate prevederile din Condiţiile generale contractuale privind asigurarea facultativă a autovehiculelor sunt valabile în măsura în care nu contravin prezentelor Condiţii specifice

Lasa un feedback